REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWANIA

1. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu według harmonogramu i prowadzone są od września do czerwca w dwóch semestrach - lekcja trwa 30 min lub 45 minut, a ilość lekcji zależy od organizacji roku szkolnego.
2. Zajęcia opłaca się na dzień i godzinę. Miejsca na zajęciach nie można odstępować. Grupa liczy maksymalnie 8 osób.
3. Osoby biorące udział w kursie powinny przebywać na płycie basenu tylko w czasie trwania swoich zajęć. Po zakończeniu zajęć, należy niezwłocznie opuścić płytę basenu.
4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzących zajęcia.
5. W przypadku rezygnacji z zajęć w nagłych przypadkach istnieje możliwość przekazania swojego miejsca innej osobie, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym zajęcia.
6. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce na kolejny semestr po uprzedniej rezerwacji w kwocie 100 zł dokonanej co najmniej na 4 tygodnie przed zakończeniem kursu. Resztę wpłaty trzeba wpłacić po drugich zajęciach rozpoczętego kursu.
7. Prowadzący zajęcia odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).
8. Prowadzący zastrzega sobie prawo zmiany godziny zajęć po każdym cyklu, w sytuacjach gdy liczba uczestników na kolejnym cyklu zmniejszy się. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy program zajęć
9. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
10. Prowadzący zajęcia nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w czasie prowadzenia zajęć.
11. Pytania należy kierować do prowadzących zajęcia przed lub po zajęciach, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
12. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na pływalni w szczególności do stosowania się do niniejszych zakazów:
- zakazu biegania na terenie basenu
- zakazu skakania do basenu bez wyraźnego polecenia prowadzących kurs
- zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji, bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu
- zakazu popychania, podtapiania innych uczestników kursu
- uczestnik zajęć nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla niego i innych uczestników kursu.
13. Uczestników zajęć obowiązuje również wewnętrzny regulamin basnu (ul. Bełska 1/3)
Stacks Image 23


www.mokotovia.waw.pl

Stacks Image 19